Techniekpact Monitor: meer jongeren kiezen voor techniek

Het Techniekpact werpt zijn vruchten af: ruim vier jaar na de ondertekening van het pact om de instroom in technische opleidingen te vergroten, komt het behalen van de gestelde doelen in zicht. Het aantal jongeren dat kiest voor een technisch profiel of studie groeit gestaag.

 

Ook op de technische arbeidsmarkt zijn er enkele positieve ontwikkelingen: de werkloosheid onder technici is afgenomen en meer afgestudeerden met een technische opleiding kiezen voor een technische baan. De stand van bètatechniek wordt geduid in de Techniekpact Monitor 2017, horend bij de voortgangsrapportage.

 

Betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Na vier jaar Techniekpact worden de resultaten steeds meer zichtbaar; de houding ten aanzien van techniek en technologie is wezenlijk en in positieve zin aan het veranderen. Hiervoor zetten regionale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden zich dagelijks in, zodat er naast een betere aansluiting van het technisch onderwijs op de arbeidsmarkt ook uitdagender en verbindend onderwijs ontstaat.

 

In cijfers

De grootste stijging in een keuze voor techniek is zichtbaar in de vmbo gl/tl opleidingen. Daar waar het aandeel bètatechniek gediplomeerden bij de start van het kabinetsbeleid op een dieptepunt zat (vmbo-gl 34% en vmbo-tl 36% studiejaar 2012-2013), zien we hier nu weer een duidelijke stijging van het aandeel bètatechniek gediplomeerden: vmbo-gl 40% en vmbo-tl 41% (studiejaar 2015-2016). In het mbo is het aandeel mbostudenten in bètatechnische richting sinds 2013 toegenomen van 29% naar 32%; de grootste stijging is hierbij te zien op niveau 3: 18% (2013-2104) naar 29% (2016-2017). In het hoger onderwijs is het aandeel studenten dat instroomt in een bètatechnische hbo-studie gestegen van 21% in studiejaar 2013-2014 naar 25% in 2016-2017. In de bètatechnische wo-studies was het aandeel studenten dat instroomde in het studiejaar 2016-2017 36% ten opzicht van 34% in 2013-2014.

 

Krapte in techniek en ICT

In het nieuwsbericht van Techniekpact is te lezen dat de werkloosheid onder technici het afgelopen jaar (2016 – bron UWV) aanzienlijk is afgenomen: van 6,3% in 2015 tot 5,1% in 2016. Dit is lager dan het gemiddelde werkloosheidspercentage van 5,4%. Het UWV verwacht dat de krapte in de techniek en ICT de komende jaren zal voortduren. Door regionale en sectorale samenwerking zetten partners van het Techniekpact zich ervoor in deze krapte aan te pakken via onder andere Servicepunten Techniek om via om- en bijscholing mensen weer naar werk, en van werk-naar-werk te begeleiden.

Item delen