Resultaten onderzoek naar aanpak tekorten leraarschap informatica

Er is weinig draagvlak voor een rechtstreekse route naar het eerstegraads leraarschap Informatica voor de bovenbouw van havo/vwo via de hbo-lerarenopleidingen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW. Alternatieve oplossingen voor het tekort aan informaticaleerkrachten kunnen op meer bijval rekenen.

Weinig draagvlak

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Dialogic. Aanleiding was de bijzonder hoge tekorten aan leraren Informatica en de beperkte routes naar het eerstegraads leraarschap Informatica. Het draagvlak voor een rechtstreekse route via een tweedegraadsopleiding leraar Informatica bleek dus niet groot. De verwachting is dat er onvoldoende instroom zal zijn voor een dergelijke tweedegraads lerarenopleiding en dat de voorgenomen tweedegraads lerarenopleiding ook niet aansluit bij de beoogde doelgroep van havo- en vwo-scholieren. Uit het onderzoek kwam wel naar voren dat er draagvlak is voor het tweede deel van de route, namelijk de eerstegraads lerarenopleiding Informatica aan het hbo.

Alternatieve oplossingen

In het onderzoek kwamen alternatieve oplossingen naar voren die ook kunnen leiden tot meer eerstegraads bevoegde informaticaleraren. Naast een eerstegraads lerarenopleiding Informatica aan het hbo, zou er een generieke eerstegraads lerarenopleiding in de bètawetenschappen met een informaticatrack opgezet kunnen worden. Deze generieke opleiding lijkt op de universitaire master Leraar vho in de bètawetenschappen en is met name interessant voor hbo-instellingen die nu nog geen eerstegraads (bèta)lerarenopleidingen aanbieden. Een andere kansrijke oplossing die door de lerarenopleidingen werd ingebracht, is het verkennen hoe het toelatingsbeleid vanuit de lerarenopleidingen voor het aantonen van de vakinhoud ruimer kan worden ingericht. Hierbij wordt gekeken of studenten ook op andere wijze kunnen aantonen dat ze voldoen aan de gestelde vakinhoud. Dit zou de drempel van de pre-master voor met name HBO-ICT-studenten verlagen. Een andere optie is het verruimen van de kaders voor zij-instroom in het beroepstraject.

 

Bekijk hier het rapport ‘Rechtstreekse route naar het leraarschap Informatica’ – een verkennend onderzoek naar draagvlak en haalbaarheid.

Item delen