Project deeltijdonderwijs: behoefte aan structurele samenwerking

Meer samenwerking tussen deeltijd ict-opleidingen: dat is een wens binnen HBO-i. Om meer inzicht te krijgen in de bestaande deeltijdopleidingen is er een project gestart. Lees meer over het project, de achtergrond en hoe je desgewenst kunt meedoen.

Leven lang ontwikkelen

Deeltijdonderwijs werd lange tijd door veel hbo-instellingen gezien als een weinig interessante variant van het voltijdonderwijs. Deze visie vertaalde zich vanaf de eeuwwisseling in een halvering van het aantal deeltijdstudenten. Om deeltijd in het hbo een belangrijkere factor te maken voor een leven lang ontwikkelen, startte het ministerie van OCW in 2016 een experiment op om deeltijdonderwijs te flexibiliseren.

Experimenten

In het algemeen zit er een duidelijke scheiding tussen hbo voltijd en deeltijd (ict-)onderwijs. Deeltijdonderwijs kent meestal een geringere contacttijd, een andere studentenpopulatie en studenten hebben vaak al werkplek waarvoor een afgeronde opleiding vereist is.

Om deeltijdonderwijs in rijksbekostigde instellingen voor hoger onderwijs interessanter te maken voor werknemers met een werkplek en een (om)scholingsbehoefte, vond er een aantal experimenten plaats voor flexibilisering van bestaand onderwijs. Daarbij is gekozen om met (eenheden van) leeruitkomsten en met validering van leeruitkomsten te werken om zo beter aan te kunnen sluiten op de flexibele leerbehoefte, eerder genoten onderwijs en werkervaring van deeltijdstudenten. Inmiddels leidde het experiment tot een wetsvoorstel leeruitkomsten in het hoger onderwijs.

Project deeltijdonderwijs

Er is binnen HBO-i behoefte aan meer samenwerking tussen ict-opleidingen die in deeltijd verzorgd worden. Tot op heden vindt die samenwerking wellicht incidenteel of informeel plaats, maar is er geen structurele vorm waarin kennis, ervaring en andere informatie tussen deeltijdopleidingen met elkaar gedeeld wordt. De Community of Practice Deeltijdonderwijs stuurt aan op een structurele vorm van samenwerking en het delen van kennis en praktijkervaringen met betrekking tot specifieke onderwerpen in het deeltijdonderwijs. Om meer inzicht te krijgen in de bestaande deeltijdopleidingen is er een project gestart.

 

Dit project dient drie doelen:

– Het delen van kennis en inzichten onder ict-deeltijdopleidingen m.b.t. bestaande flexibilisering van het onderwijs (verkenningsfase). We formuleren in deze fase ook de definities, de scope en de beoogde doelen vanuit de praktijksituaties.

– Waar mogelijk gezamenlijke consensus bereiken over flexibilisering van het ict-onderwijs en de daarbij behorende criteria (verdiepingsfase).

– Een overzicht/pipeline creëren voor mogelijke inpassing van flexibilisering in het deeltijdonderwijs. Dit betreft het in kaart brengen van processen en mijlpalen die nodig zijn om tot implementatie van dergelijk onderwijs over te gaan (verdiepingsfase).

 

De resultaten van beide fases worden breed gedeeld en gecommuniceerd binnen het HBO-i platform.

Meedoen?

Wil je inzichten over deeltijdonderwijs delen of heb je belangstelling om actief deel te nemen aan het project, stuur dan een mail aan Marieke Agterbos (m.h.agterbos@hva.nl) of Patrick Ubags (pjm.ubags@avans.nl).

Item delen