HBO-i-projecten in de schijnwerpers

We zijn trots op onderstaande succesvolle projecten en werkgroepen, waar collega’s van verschillende hogescholen samenwerken aan de ontwikkeling van het hbo-ict-onderwijs. Ben je geïnteresseerd in een van de projecten en wil je je aansluiten of wil je meer informatie? Mail naar info@hbo-i.nl

 

Expertiseteam Data Science

Studiesucces en Rendement

Domeinbeschrijving actualiseren en onderhouden

Intervisie afstuderen

Afstemming deeltijdonderwijs

Sustainable Development Goals (SDG’s) in hbo-i-opleidingen

Algorithmic Programming Contest

ICT Research Methods: Research Design Patterns

ICT Research Methods for Machine Learning

Doorstroom mbo-hbo

Werkgroep AD-opleidingen

Platform PRIO

Profilering en naamgeving

 

Voor deze projecten zoeken we nog deelnemers

 

Expertiseteam Data Science

Deze werkgroep richt zich op ontwikkelingen in onderwijs over Applied Data Science. Het doel: het creëren van een gezamenlijk begrippenkader en het uitwisselen van ideeën en materiaal. Tot nu toe heeft de werkgroep een addendum voor de domeinbeschrijving opgeleverd en binnenkort is een inventarisatie gereed van het huidige Applied Data Science onderwijs en de plannen voor de toekomst.

Studiesucces en Rendement

Hoe hebben de deelnemende opleidingen de studie ingericht om de kans op studiesucces voor studenten zo groot mogelijk te maken? Dat inventariseert de werkgroep Studiesucces en rendement. De focus ligt vooral op de propedeutische fase in de voltijdsstudie. Aan bod komen bijvoorbeeld de inrichting van het studieprogramma, de manier waarop studieloopbaanbegeleiding in elkaar steekt en welke verbeteracties worden uitgezet. In de eindrapportage worden deze bevindingen naast elkaar geplaatst, wat hopelijk aanleiding geeft tot een vervolg.

Domeinbeschrijving actualiseren en onderhouden

Met het beschikbaar komen van de HBO-i-domeinbeschrijving in digitale en interactieve vorm, ontstond ook de noodzaak en mogelijkheid tot onderhoud en verdere ontwikkeling. Onder aanvoering van een product owner vult een user group in regelmatig overleg een scrum board met bug fixes en optimalisaties. Bruikbaarheid en toepassingsmogelijkheden hebben hierbij de focus. De inhoudelijke basis blijft ongewijzigd tot de volgende versie van de domeinbeschrijving in 2023. Als voorbereiding hierop en om actuele ontwikkeling te kunnen plaatsen en delen worden ‘side letters’ opgesteld, zoals onlangs voor het domein Applied Data Science.

Intervisie afstuderen

In het recente verleden bezochten verschillende opleidingen elkaars afstudeerzittingen om als extra paar ‘vreemde ogen’ te fungeren. Directe aanleiding waren vaak de clusteraccreditaties. Nu deze accreditaties gepasseerd zijn en iedereen ook in coronatijd een modus gevonden lijkt te hebben voor de online afstudeerzittingen, pakken we deze activiteit weer op. Bovendien proberen we HBO-ICT-opleidingen en stamopleidingen te mixen. Als je voorheen al participeerde, word je uitgenodigd om mee te doen. Is dat niet het geval, laat dat dan even weten via info@hbo-i.nl.

Afstemming deeltijdonderwijs

De werkgroep deeltijdonderwijs is nieuw. Vertegenwoordigers van de deeltijdopleidingen hebben inmiddels kennisgemaakt en eerste ervaringen uitgewisseld. Dit krijgt een vervolg in de vorm van een HBO-i-project waarbij de focus in eerste instantie ligt op het verkennen en vastleggen van gedeelde criteria voor werkplek en validatie van leeruitkomsten.

Sustainable Development Goals (SDG’s) in HBO-i-opleidingen

Hoe kunnen deelnemende opleidingen de SDG’s inpassen in hun curricula, en welke hulpmiddelen gebruiken zij? Doel van dit project is om dat in kaart te brengen, bijvoorbeeld met een wiki. Daarnaast willen we met dit project adviseren over mogelijke aanpassingen van de domeinbeschrijving, zodat de SDG’s hier een integraal onderdeel van worden.

Algorithmic Programming Contest

In navolging van Benelux- en Europese versies van de APC (Algorithmic Programming Contest) wil de werkgroep deze programmeerwedstrijden op HBO-i-niveau organiseren. Doel is om hier een jaarlijks event van te maken met structurele inbedding binnen het HBO-i. NHL Stenden neemt het stokje over van Avans en is de eerstvolgende organisator met een streefdatum van 27 november 2021 (als de COVID19-maatregelen dit toelaten). Het fysieke event vindt plaats in Emmen. Deelname staat open voor studententeams van alle bij het HBO-i aangesloten opleidingen.

ICT Research Methods: Research Design Patterns

Als ict-studenten praktijkgericht onderzoek doen, kunnen ze het DOT-framework inzetten, oftewel de ICT Research Methods. Maar het toepassen van de juiste onderzoeksmethoden bij een specifieke vraag is vaak nog lastig. De doelstelling van dit project is om studenten patronen aan te reiken voor het opzetten van een onderzoeksplan behorende bij een onderzoeksvraag, een proces of de realisatie van een (deel)product. Deze patronen worden gepubliceerd als een uitbreiding van de website www.ictresearchmethods.nl, met bijbehorende voorbeelden en voorzien van een tool voor verdere uitwerking.

ICT Research Methods for Machine Learning

Het DOT-framework (ICT Research Methods) biedt ict-studenten een verzameling van onderzoeksmethoden om in te zetten bij praktijkgericht onderzoek binnen een it-vraagstuk. Maar om dit framework ook in te kunnen zetten bij Machine Learning projecten is een uitbreiding van de methodeset nodig. Die uitbreiding wordt binnen dit project gerealiseerd en wordt – binnenkort – aan de website www.ictresearchmethods.nl toegevoegd.

Doorstroom mbo-hbo

Welke factoren dragen bij aan de doorstroom van mbo’ers naar het hbo? En welke factoren dragen bij aan het studiesucces van mbo’ers bij onze opleidingen? Binnen dit project zoeken we naar antwoorden op deze vragen. Dat doen we door ervaringen van de verschillende projectleden in kaart te brengen. Het projectteam bestaat uit docenten, studiebegeleiders en studieadviseurs. Als eindresultaat van dit project leveren we een overzicht met good practices.

Werkgroep AD-opleidingen

Binnen de werkgroep AD-opleidingen wisselen vertegenwoordigers van (nieuwe) AD-opleidingen ervaringen uit met elkaar. De werkgroepleden spreken een paar keer per jaar af.

Platform PRIO

In het Platform voor Praktijkgericht Ict-Onderzoek werken ict-lectoren samen in verschillende werkgroepen: Health and Wellbeing, AI, Smart Cities en Cybersecurity. Het doel is meer zichtbaarheid voor het onderzoek op het hbo, het delen van kennis en het samen opzetten van onderzoek.

Profilering en naamgeving

Dekt de naam ‘HBO-ict’ voor de brede ict-bachelor voldoende de lading en wordt hiermee de doelgroep van potentiële studenten goed genoeg aangesproken? Naar deze vragen wordt, mede door twee externe bureaus, een onderzoek uitgevoerd, resulterend in adviezen aan de gezamenlijke HBO-ict-opleidingen. In onderling overleg wordt daarna gekeken of en hoe tot naamswijziging wordt overgegaan.

 

Terug naar de special: de projecten van HBO-i


Item delen

hbo-i leden

alle leden