Opleiders en studenten verschillen van mening over aansluiting voortgezet en vervolgonderwijs

In opdracht van het ministerie van OCW en SLO (landelijk expertisecentrum voor het curriculum) deed ResearchNed in samenwerking met de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU onderzoek naar de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs. ResearchNed onderzocht welke kennis en vaardigheden het mbo, hbo en wo wensen bij instromende studenten uit het voortgezet onderwijs en bracht in kaart wat sterke punten zijn, en waar verbetering mogelijk is in de aansluiting.

Digitale vaardigheden en taalvaardigheid

Basiskennis en digitale vaardigheden komen naar voren als sterke punten van instromers. Ook samenwerken, leergierigheid, motivatie en sociale vaardigheid worden in het hbo veel genoemd als sterke punten. Opleiders zien nog kansen in het verbeteren van taalvaardigheid. Opvallend is dat studenten zelf juist aangeven aansluitingsproblemen te ervaren op het gebied van digitale vaardigheden, en vinden dat de taalvaardigheid goed aansluit bij de vervolgopleiding.

Meer informatie

SLO wil de uitkomsten van het onderzoek komende jaren onder meer gebruiken als bron bij de actualisatie van de examenprogramma’s voor het voortgezet onderwijs. Op de website van SLO lees je meer over het onderzoek. Daar kun je ook het onderzoeksrapport downloaden met alle verbeterpunten en sterke punten.

Item delen