HBO-i Domeinbeschrijving

Versie 2018

De HBO-i-domeinbeschrijving dient als functioneel kwalificatiekader voor hogescholen, gericht op de startbekwaamheid van ICT-professionals van de toekomst. In vrijwel elk facet van het maatschappelijke, zakelijke, sociale en persoonlijke leven speelt ICT een grote rol. ICT is niet alleen zelf een belangrijke sector van economische bedrijvigheid, het is ook een onmisbare motor voor innovatie in alle kennisintensieve domeinen in onze samenleving. Nederland heeft grote behoefte aan kwalitatief goed opgeleide ICT’ers.
Het ICT-domein verbreedt en verdiept zich. Behalve dat de vraag naar ICT’ers toeneemt, neemt ook de specialisatie naar ICT-subdomeinen toe. Om in te kunnen spelen op nieuwe toepassingen, arbeidsmarktvragen, wensen en innovaties is regelmatige actualisering van de HBO-i-domeinbeschrijving noodzakelijk.
Naast de ontwikkelingen in het ICT-domein, ontwikkelt ook het  onderwijsveld zich. Zo is er in toenemende mate aandacht voor Associate Degree en Professional Master programma’s en leidt focus op de match tussen werkveld en opleidingsdoelen tot extra aandacht voor professional skills.

Wat is het?

De domeinbeschrijving is een landelijk kader voor de eindkwalificaties voor afgestudeerden van Nederlandse hbo-opleidingen in het ict-domein. De domeinbeschrijving wordt onderhouden door stichting HBO-i, periodiek geactualiseerd in samenwerking met het bedrijfsleven en door de Vereniging van Hogescholen vastgesteld. De vastgestelde pdf-versie kunt u hier downloaden.

Voor wie is het bedoeld?

De domeinbeschrijving is opgesteld voor diverse doelgroepen.

Voor opleidingen is dit een kaderstellend document. Opleidingen kunnen hun eigen opleidingsprofiel, leerdoelen en curricula afleiden uit de domeinbeschrijving. Expliciete koppeling van het eigen opleidingsprofiel aan de domeinbeschrijving borgt inhoud en eindniveau van de opleiding.

Voor bedrijven geeft de domeinbeschrijving inzicht in het beoogde eindniveau en de ict-kwaliteiten van afgestudeerden. Vanwege de variëteit in ict-opleidingen biedt een generieke domeinbeschrijving houvast om de actuele kwaliteiten van afgestudeerden in beeld te krijgen.

Voor (aankomende) studenten geeft de domeinbeschrijving informatie over de inhoud van het werk en de verschillende opleidingen.

Voor aanpalende bachelordomeinen markeren de randen van deze domeinbeschrijving de grenzen van het hbo-ict-onderwijs. Aan deze randen ligt aansluiting met bachelordomeinen als de Bachelor of Engineering, de Bachelor of Creative Technologies en de Bachelor of Business Administration.

Over HBO-I

Stichting HBO-i is de koepelorganisatie van hbo ict-opleidingen in Nederland. De stichting zet zich in voor kennisuitwisseling en informatieoverdracht tussen vakinhoudelijke en onderwijskundige opleidingen. Door gezamenlijke activiteiten en producten spant de stichting zich tevens in om de instroom van nieuw talent te verhogen. Een van de producten van het HBO-I is de domeinbeschrijving.

English version of the Domain description

This domain description offers a functional qualification framework for universities of applied science, and is aimed at the competency level of  graduates, the future ICT professionals. Almost every area of society nowadays, whether it is business, social or personal, is dependent on ICT. ICT not only is an important economic sector in its own right, it also constitutes an indispensable driving force for innovation in society’s knowledge-intensive areas. There is a great need in the Netherlands for highly qualified ICT professionals.

As the ICT domain is expanding and developing continuously, the demand for new and specific types of ICT professionals increases. In order to anticipate new applications, job market related issues, innovations and hypes, the Bachelor of ICT domain description requires regular updates.

Download the English Domain description

Pagina delen
het laatste nieuws
HBO-I NIEUWSBRIEF BLIJF MAANDELIJKS OP DE HOOGTE! Aanmelden

hbo-i leden

alle leden