Previous Page  8 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 40 Next Page
Page Background

2.3 Totstandkoming van de domeinbeschrijving

In 1994 stelde het HBO-I voor het eerst gezamenlijke eindkwalificaties op. Deze

kwalificaties werden beschreven volgens opleidingslijnen. In 1997 en 2000 verschenen

actualiseringen van de eindkwalificaties.

In 2005 ontwierp het HBO-I een competentiegerichte profielbeschrijving, die zich

kenmerkte door vijf bouwstenen uit de lifecycle van informatiesystemen, waarmee de

competenties van een Bachelor of ICT beschreven werden. Deze werkwijze bleek goed

bruikbaar voor de hbo ict-opleidingen en werd overgenomen door andere hbo-domeinen.

Om opleidingen in staat te stellen zich helder te positioneren binnen het totale ict-

domein en in te spelen op het steeds hogere tempo van ontwikkeling en acceptatie

van nieuwe technologieën zijn in 2009 extra dimensies toegevoegd door middel van

architectuurlagen en beheersingsniveaus.

Dit ‘3D-model’ is in 2014 herijkt en aangescherpt. Het model is op een beperkt aantal

aspecten gewijzigd. De lifecycle-fasen zijn gehandhaafd, maar dienen nadrukkelijk als

‘activiteiten’ gezien te worden. Immers, in een agile ontwikkelomgeving vinden deze

activiteiten weliswaar plaats, maar niet in de zin van ‘fasen’ zoals bij de waterval­

methode.

De positie van de architectuurlaag Infrastructuur is van positie gewisseld met Soft-

ware. Software maakt tegenwoordig eerder gebruik van bestaande infrastructuur dan

dat het er invloed op heeft.

De fase of activiteit ‘beheren’ kende een hoge mate van interpretatieverschillen. Om

duidelijk te maken dat het hier gaat om het ‘beheersbaar maken en houden’ van het

proces is de positie van de activiteit ‘beheren’ naar voren gehaald.

Ook de definities van de architectuurlagen en lifecycle-activiteiten zijn aangescherpt.

Daarnaast zijn in overleg met het beroepenveld de beroepstaken - de inhoud van de

cellen - geactualiseerd. Met deze uitgave biedt de HBO-I stichting het hoger beroeps-

onderwijs en het werkveld een kader voor de beschrijving van ict-opleidingen, waarbij

vanwege de toenemende internationalisering nadrukkelijk aandacht is geschonken aan

de internationale context.

Bachelor of ICT

8