Previous Page  6 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 40 Next Page
Page Background

2.1 Afstemming en draagvlak

Bij het actualiseren van de domeinbeschrijving Bachelor of ICT is gestreefd naar een

breed draagvlak. De domeinbeschrijving is tot stand gekomen in samenwerking met

vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, brancheorganisaties, expertisegroepen en

onderwijs. Het actualiseren van de domeinbeschrijving vond plaats middels zogeheten

reviewsessie in 2012 en 2013, waaraan een groot aantal organisaties heeft deelgeno-

men (bijlage 2).

2.2 Internationale referenties

In het ict-domein is het internationale karakter van de arbeidsmarkt een belangrijk

aspect bij het opleiden van professionals, het werven van personeel en het plannen

van loopbanen. Het afgelopen decennium zijn in Europa en wereldwijd uiteenlopende

initiatieven ontplooid die gericht zijn op het meer transparant maken van de beschrij-

vingen van de ict-professie. Deze initiatieven verschillen onder meer in terminologie,

uitgangspunten en toepassingsgebieden. Voor de domeinbeschrijving Bachelor of ICT

zijn met name onderstaande documenten relevant.

Bachelorniveau

Met de invoering van het Bologna-akkoord in 2005 kent het Europese hoger onderwijs

drie opeenvolgende graden: bachelor, master en PhD. De Dublindescriptoren beschrij-

ven het internationaal geaccepteerde niveau van de bachelor (bijlage 3). Het nationale

niveau van de bachelor staat beschreven in de hbo-standaard (bijlage 4). Opleidings-

profielen die zijn afgeleid van de domeinbeschrijving, omvatten de Dublindescriptoren

en de hbo-standaard. Wanneer studenten voldoen aan het opleidingsprofiel, voldoen

zij derhalve ook aan zowel het internationaal als nationaal geaccepteerde niveau van

de hbo-bachelor.

Het European Qualifications Framework (EQF) beschrijft leeruitkomsten, in termen van

kennis, vaardigheden en competenties, om hiermee in Europees verband kwalificaties

en kwalificatieniveaus met elkaar te kunnen vergelijken. Het EQF geeft een indicatie

van complexiteit en diepgang en onderscheidt acht niveaus; niveau 6 komt overeen

met het bachelorniveau. De omschrijvingen komen overeen met de beheersings­

niveaus 2 en 3 in de Bachelor of ICT.

Bachelor of ICT

6