Previous Page  14 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 40 Next Page
Page Background

4.1 BOKS

Het model geeft een systematische beschrijving van het domein van de Bachelor of

ICT. De dimensies ‘activiteiten’ en ‘architectuurlagen’ vormen samen een matrix die het

gehele domein van de Bachelor of ICT weergeeft. Hiermee krijgen opleidingen de ruim-

te om zich binnen het model te positioneren. In de cellen van de matrix zijn beroepsta-

ken opgenomen waarvoor de Bachelor of ICT is opgeleid. Zij vormen samen de Body

of Knowledge and Skills (BOKS).

beheren analyseren adviseren ontwerpen realiseren

gebruikersinteractie

bedrijfsprocessen

infrastructuur

software

hardware interfacing

4.2 Relatie met Dublindescriptoren

Elk van de beschreven beroepstaken vereist voor een succesvolle uitvoering uitgebrei-

de kennis en inzicht van het vakgebied. In veel gevallen gaat het om taken die aanslui-

ten bij actuele ontwikkelingen in het vakgebied, waarvoor de vereiste kennis te vinden

is in gespecialiseerde vakliteratuur. Doordat de beschrijving gebaseerd is op beroeps­

taken, impliceert dit behalve kennis en inzicht ook een professionele toepassing ervan.

De beroepstaken bij ‘adviseren’ vereisen op veel plaatsen expliciet competenties met

betrekking tot verantwoording en argumentatie. Meer impliciet zijn deze competenties

ook bij ‘analyseren’ en ‘ontwerpen’ bij de meeste beroepstaken aan de orde. Resulta-

ten van analyse en ontwerp vereisen altijd een verantwoording.

Competenties met betrekking tot oordeelsvorming en communicatie zijn vooral nodig

voor het uitvoeren van de beroepstaken bij ‘analyseren’, ‘adviseren’, ‘ontwerpen’ en

‘beheren’.

De uitvoering van vrijwel alle beroepstaken vereist het verwerven van veel nieuwe

kennis en vaardigheden. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om sterk innoverende

domeinen. Dit gecombineerd met een toenemende zelfstandigheid bij hogere beheer-

singsniveaus vereist uitgebreide leervaardigheden van de Bachelor of ICT.

Bachelor of ICT

14